Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) dla ,,Wymień na nowy”

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 „WYMIEŃ NA NOWY”

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w ramach „WYMIEŃ NA NOWY” zostały sporządzone w dniu 1 maja 2020r. i obowiązują od tego dnia aż do ich odwołania, zmiany lub aktualizacji. Wilk Store ma prawo odwołać, zmienić lub zaktualizować OWS „WYMIEŃ NA NOWY” w każdym czasie, jeżeli treść nie zmienia istotnie zobowiązania między Stronami. Zmiany te wchodzą w terminie 7 dni od ich wprowadzenia.

§1. STRONY

§2.PRODUKT/ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

§3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ WŁASNOŚĆ URZĄDZENIA

§4. DOSTAWA PRODUKTU DO WILK STORE

4.1 PAKOWANIE

4.2. INNE DZIAŁANIA WSTĘPNE

4.3.ZAPISYWANIE I KASOWANIE DANYCH

4.4. WYSYŁKA URZĄDZENIA DO SKLEPU

§5. SPRAWDZENIE PRODUKTU I POTWIERDZENIE CENY

§6. PRZESYŁKA ZWROTNA, MAGAZYNOWANIE, UTYLIZACJA

§7. WARUNKI PŁATNOŚCI

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10. PRZYJĘCIE I OBOWIĄZYWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW

 

§1. STRONY

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży „Wymień na Nowy” (dalej „OWS”)  mają zastosowanie do Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Bit SM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000837281, NIP 8971878057, REGON 385903850 (dalej „Wilk Store”) a jego Klientem ( dalej „Sprzedający”). Przy czym OWS dotyczą sytuacji, w której Wilk Store występuje jako nabywca produktów oferowanych przez Sprzedającego.

2. Sprzedającym może być jedynie Klient Wilk Store, który nabywa od Wilk Store produkty na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy Wilk Store (https://wilkstore.com). Wilk Store nie nabywa Urządzeń od osób trzecich, które nie nabywają jednocześnie Produktów/ Urządzeń przez Sklep internetowy Wilk Store.

3.Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://wilkstore.com jest Wilk Store.

4.Sprzedającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (dalej „Przedsiębiorstwo”). Osoba fizyczna musi mieć ukończone 13 lat i jeżeli nie osiągnęła jeszcze 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę jej przedstawiciela ustawowego. 

 

§2. PRODUKT/ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

 

1. Sprzedający może oferować do sprzedaży Urządzenia nowe oraz używane. Przez Urządzenia nowe rozumie się produkty oryginalnie zapakowane/ zafoliowane oraz nieaktywowane. Sprzedający może oferować do sprzedaży tylko oryginalne Urządzenia firmy Apple.Inc oraz akcesoria, oryginalne lub kompatybilne z produktami firmy Apple.Inc.

2.Sprzedający w ofercie zobowiązany jest podać specyfikację Urządzenia oraz jego stan zgodnie z rzeczywistością. 

3. Urządzenie nowe to produkt nieużywany, którego opakowanie nie zostało otwarte i jest oryginalnie zafoliowane. Urządzenie nowe nie może być wcześniej aktywowane.

4. W przypadku sprzedaży Urządzeń używanych, Sprzedawca zobowiązany jest podać jego dokładną specyfikację oraz określić jego stan techniczny oraz wizualny,  a także podać dokładny opis wad Urządzenia za pośrednictwem formularza zamówienia „Wymień na Nowy”.

5. Wadą Urządzenia są ślady zużycia, wgniecenia, zadrapania, odpryski, przetarcia, wgłębienia zarówno na korpusie, krawędziach jak i na obudowie urządzenia,  a także na wyświetlaczu (wycieki lub martwe piksele).

6. Bateria Urządzenia musi być w stanie dobrym, tj. musi przejść pozytywnie oficjalny test baterii Apple. Na prośbę Wilk Store Sprzedający ma obowiązek podać procentowy stan żywotności baterii podany w Ustawieniach telefonu.

7. Jeżeli Sprzedający dostarczy do Wilk Store Urządzenie, którego numer IMEI okaże się inny od zadeklarowanego, Urządzenie takie zostanie niezwłocznie odesłane przez Wilk Store na koszt Sprzedającego.

8. Do Urządzenia muszą zostać dołączone akcesoria podane w ,,Wymień na Nowy”  oraz wypisane w formie listy w e-mail’u otrzymanym przez Sprzedającego, którego otrzyma po kliknięciu Rozlicz się w ,,Wymień na Nowy”.

9. Urządzenie nie może posiadać pęknięć, złamań, zarysowań, elementów wygrawerowanych, a także nie może posiadać elementów ochronnych na stałe połączonych środkiem wiążącym. Urządzenie nie może posiadać części pochodzących od innych producentów, w tym nieoryginalnej baterii, zasilacza lub kabla ładującego. 

10. W oparciu o przedstawiony przez Sprzedającego stan oraz specyfikację Urządzenia Wilk Store zaproponuje Cenę Wstępną, za którą będzie chciał, po potwierdzeniu stanu Urządzenia, nabyć oferowane przez Sprzedającego Urządzenie.

11. Cena Wstępna nie jest wiążąca ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Po otrzymaniu Urządzenia Wilk Store przeprowadzi jego oględziny i w ich wyniku wskaże Sprzedającemu Cenę Ostateczną za jaką będzie chciał nabyć Urządzenie.

 

12. Sprzedający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży na rzecz Wilk Store w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

13. Cena Wstępna oraz Cena Ostateczna obejmuje należny podatek VAT dla Przedsiębiorstw oraz w stosunku do osób fizycznych zastosowanie będzie miał system podatku marżowego. Sprzedający uprawniony do wystawienia Faktury VAT-marża zobowiązany jest do jej wystawienia.

14. Przesyłając Urządzenie do Wilk Store, Sprzedający oświadcza, iż jest on właścicielem rzeczy, Urządzenie zostało nabyte legalnie, Urządzenie jest w całości spłacone i nie jest przedmiotem zabezpieczenia ani zastawu. Sprzedawca oświadcza również, że wszelkie informacje na temat stanu oraz specyfikacji Urządzenia, podane przez niego, są prawdziwe.

15. Wilk Store nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej lub finansowej, jeśli oświadczenia Sprzedającego określone w §2 okazały się nieprawdziwe.

16. Każde nieużywane Urządzenie musi posiadać oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura – oryginał lub kopia).

 

 

§.3.ZAWARCIE UMOWY ORAZ WŁASNOŚĆ URZĄDZENIA

 

1. Sprzedawca, będący jednocześnie Klientem Wilk Store, składa ofertę sprzedaży Urządzenia przez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://wilkstore.com.

2. Sprzedawca zobowiązany jest podać wszelkie dane dotyczące Urządzenia zgodnie z jego rzeczywistym stanem i właściwościami.

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza Wilk Store potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania oraz dokonanie odbioru przesyłki od kuriera przez Wilk Store nie jest jednoznaczne z przyjęciem oferty.

4.  Po zapoznaniu się z opisem Urządzenia przedstawionym przez Sprzedającego Wilk Store dokonuje wyceny Urządzenia i proponuje Sprzedającemu Cenę Wstępną.

5. W przypadku zaakceptowania przez Sprzedającego zaproponowanej przez Wilk Store Ceny Wstępnej, Sprzedający zobowiązany jest w terminie 3 dni, liczonych od chwili potwierdzenia zamówienia przez Wilk Store wysłać Urządzenie do Wilk Store.

6. Sprawdzenie Urządzenia, dokonanie potwierdzenia Ceny Ostatecznej, przyjęcie oferty oraz dokonanie płatności odbywa się na zasadach określonych w § 5 oraz 7 (SPRAWDZENIE PRODUKTU ORAZ POTWIERDZENIE CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI)

 

§.4. DOSTAWA PRODUKTU DO WILK STORE

 

1. PAKOWANIE

Sprzedający jest zobowiązany do odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia Urządzenia na czas dostawy. Opakowanie musi być odpowiednie dla danego Urządzenia, tak aby nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Dokładny opis wymaganego sposobu zapakowania Urządzenia znajduje się pod linkiem https://wilkstore.com/jak-zapakowac-sprzet/.

Sprzedający zobowiązany jest również odebrać przesłaną wiadomość e-mail od Wilk Store, wydrukować Umowę sprzedaży stanowiącą załącznik do wiadomości w dwóch egzemplarzach, podpisać i dołączyć do wysyłanego Urządzenia.

 

2. DZIAŁANIA WSTĘPNE

Sprzedający przed wysyłką zobowiązany jest do wyłączenia funkcji „Znajdź mój iPhone”, nie dotyczy to Urządzeń nowych, które nie zostały aktywowane. W przypadku gdy Urządzenie jest zarejestrowane w systemie MDM- tj. zarządzania urządzeniami przenośnymi, należy odłączyć go od systemu. Urządzenie nabyte w ramach programu rejestracji Urządzeń Apple (DEP) musi zostać usunięte z programu.

3.ZAPISYWANIE I USUWANIE DANYCH

Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych z Urządzenia przed jego wysyłką do Wilk Store. Sposób prawidłowego usunięcia danych opisany jest pod linkiem https://wilkstore.com/resetowanie-danych/. Wilk Store nie ponosi odpowiedzialności za dane, które nie zostały prawidłowo usunięte z Urządzenia. W przypadku gdy z Urządzenia nie zostaną usunięte dane, Wilk Store niezwłocznie odeśle Urządzenie Sprzedającemu z jednoczesnym wezwaniem o ich usunięcie. Ponowne przesłanie Urządzenia z danymi spowoduje odstąpienie od umowy przez Wilk Store. Koszt przesyłek spowodowanych nieprawidłowym usunięciem danych ponosi Sprzedający. Sprzedający musi wykonać kopię zapasową danych we własnym zakresie. 

Karty SIM Urządzenia i zużyte osłony ekranu zostaną zutylizowane podczas procesu sprawdzania. 

 

4. WYSYŁKA URZĄDZENIA DO SKLEPU

4.1.W przypadku zaakceptowania przez Sprzedającego zaproponowanej przez Wilk Store Ceny Wstępnej, Sprzedający zobowiązany jest w terminie 7 dni, liczonych od chwili potwierdzenia zamówienia przez Wilk Store, dostarczyć Urządzenie przesyłką kurierską.

4.2. Termin 7 dniowy uważa się za zachowany jeśli Wilk Store otrzyma Urządzenie przed jego upływem. 

4.3. Sprzedający nie ponosi kosztów wysyłki Urządzenia, jeśli skorzysta z wysłanej na adres poczty e-mail Nalepki Wysyłkowej. W przypadku wykorzystania Nalepki Wysyłkowej w innym celu niż określony w nin. OWS Wilk Store zachowuje prawo do dochodzenia powstałej szkody. Wysyłka przy użyciu Nalepki Wysyłkowej podlega ubezpieczeniu przez DHL do kwoty 5000zł. Niezbędne jest podanie przez Sprzedającego numeru IMEI wysyłanego Urządzenia. Numer IMEI należy wpisać na końcu wypełniania formularza „Wymień na nowy”.

4.4. Wysyłka Urządzenia może nastąpić w innych sposób, dowolnie wybrany przez Sprzedającego na jego koszt. Wilk Store nie przyjmuje wysyłek za pobraniem ani na swój koszt. 

4.5. Sprzedający jest odpowiedzialny i ponosi ryzyko związane z dostawą Urządzenia do chwili jego odbioru przez Wilk Store. Wilk Store nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy. 

4.6. Sprzedający może wysyłać wyłącznie Urządzenia określone w formularzu na stronie https://wilkstore.com. Dodatkowe Urządzenia, akcesoria, opakowania, które nie zostały zamieszczone w formularzu będą automatycznie oraz bez wynagrodzenia recyklingowane. 

 

§5. SPRAWDZENIE PRODUKTU I POTWIERDZENIE CENY

 

1. Wilk Store informuje Sprzedawcę o odbiorze przesyłki z Urządzeniem przez wysłanie wiadomości na podany przez Sprzedającego adres poczty e-mail.

2. Jeżeli Urządzenie nie zostanie wysłane do Wilk Store w terminie 7 dni, Wilk Store ma prawo odrzucić ofertę.

3. Czas sprawdzenia Urządzenia przez Wilk Store będzie trwać do 7 dni roboczych, od chwili otrzymania Urządzenia.

4. Jeśli po sprawdzeniu Urządzenia jego stan i specyfikacja będą odpowiadały zadeklarowanym przez Sprzedawcę,  Cena Ostateczna będzie równa Cenie Wstępnej. W takim przypadku Wilk Store dokona płatności na rzecz Sprzedającego, bez konieczności osobnego powiadamiania.

5. Jeżeli po sprawdzeniu Urządzenia okaże się, że stan i specyfikacja Urządzenia odbiega od zadeklarowanego przez Sprzedającego, Wilk Store dokona korekty Ceny Wstępnej na Cenę Ostateczną, uwzględniającą rzeczywisty stan Urządzenia.  Korekta ceny nastąpi także w przypadku jeśli Urządzenie będzie miało inne wady lub braki. 

6. Wilk Store zachowuje również prawo do odrzucenia oferty jeśli stan i właściwości Urządzenia odbiegają znacznie od zadeklarowanych.

7. Na zmianę Ceny Wstępnej na Cenę Ostateczną wpływ będą miały wady, braki, inny od deklarowanego stan techniczny oraz wizualny Urządzenia. Za wadę Urządzenia uważa się również brak pozytywnego testu baterii Apple, a także brak oryginalnych i niezbędnych akcesoriów.

8. Wilk Store w wiadomości e-mail zaproponuje sprzedawcy Cenę Ostateczną, jeśli będzie inna niż Cena Wstępna. Sprzedawca ma 7 dni na zatwierdzenie Ceny Ostatecznej proponowanej przez Wilk Store. Po zatwierdzeniu Ceny Ostatecznej Wilk Store dokona płatności zgodnie z §7.

9.  W przypadku gdy przesłane Urządzenie jest niezgodne z Umową, nie przejdzie weryfikacji pochodzenia, testu baterii Apple lub rażąco odbiega od stanu wskazanego w zamówieniu (niesprawny, po zalaniu, ze zbitym wyświetlaczem lub Urządzenie z bardzo mocno zniszczoną obudową) Wilk Store odmówi realizacji zamówienia lub ma prawo obniżyć wartość zamówienia.

 

10. W sytuacji opisanej w ust. 9. Wilk Store zaproponuje nową cenę, za którą będzie chciał nabyć Urządzenie. Jeżeli Sprzedający nie zgodzi się na zaproponowane nowe warunki, to Urządzenie zostanie odesłane za pobraniem w kwocie 100.00 PLN (50.00 PLN – transport w dwie strony, 50.00 PLN – obsługa zamówienia).

 

11 Brak odpowiedzi Sprzedającego w terminach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznacza, że Umowa została zawarta na warunkach wskazanych przez Wilk Store.

 

 

§6. PRZESYŁKA ZWROTNA, MAGAZYNOWANIE, UTYLIZACJA

 

1. Po sprawdzeniu urządzenia Wilk Store weryfikuje Cenę Wstępną i ustala cenę Ostateczną, którą proponuje Sprzedawcy. Cena ta ze względu na faktyczny stan urządzenia może różnić się od Ceny Wstępnej.

2. W przypadku gdy Sprzedający nie zgodzi się na sprzedaż urządzenia za Cenę Ostateczną, zaproponowaną przez Wilk Store, zostanie ono odesłane Sprzedawcy na wskazany adres w Polsce na koszt Sprzedającego.

3. Jeśli przesyłka zwrotna z Urządzeniem nie będzie mogła zostać doręczona z powodu podania błędnego adresu, nie odebrania jej w terminie, odmowy przyjęcia przesyłki przez Sprzedawcę- każda próba doręczenia przesyłki odbędzie się na koszt Sprzedającego.

4. W czasie kolejnych prób doręczenia przesyłki Wilk Store będzie magazynował Urządzenie na koszt Sprzedawcy.

5. W przypadku gdy ponowna próba doręczenia przesyłki okaże się nieskuteczna, Urządzenie będzie składowane lub zostanie zniszczone na koszt Sprzedającego.

6. Jeżeli koszty, które spowodował Sprzedający, przewyższają wartość Urządzenia , Wilk Store ma prawo zniszczyć Urządzenie lub poddać je recyklingowi. 

 

§7. WŁASNOŚĆ URZĄDZENIA  oraz WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Po dokonaniu płatności przez Wilk Store za oferowane Urządzenie, staje się ono własnością Wilk Store. Sprzedający po przyjęciu Ceny Ostatecznej oraz dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży przez Wilk Store nie może żądać zwrotu Urządzenia, ani domagać się dodatkowej zapłaty. 

2. Płatność za Urządzenie zostanie uiszczona na nr rachunku bankowego wskazany przez Sprzedającego w terminie do 7 dni za pośrednictwem przelewu bankowego lub BLIK (na numer telefonu podany przez Sprzedającego, jeśli będzie posiadał włączoną funkcję BLIK), od chwili potwierdzenia przyjęcia Ceny Ostatecznej przez Sprzedającego.

3. Za chwilę zapłaty uznaje się moment obciążenia rachunku Wilk Store. Wilk Store nie ponosi odpowiedzialności za moment dokonania zaksięgowania płatności między rachunkami Sprzedającego a Wilk Store.

4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawidłowych i pełnych danych niezbędnych do realizacji transakcji. Wilk Store nie odpowiada za opóźnienia spowodowane przez błędne podanie danych. 

5. Sprzedający oferując Wilk Store Urządzenie jednocześnie oświadcza, iż jest właścicielem Urządzenia, jest uprawniony do przeniesienia własności na rzecz Wilk Store lub też przeniesienie własności odbywa się za zgodą właściciela. 

6. Sprzedający oświadcza, iż Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność na wypadek roszczeń osób trzecich przeciwko Wilk Store w odniesieniu do Urządzenia. 

7. W związku z nabyciem Urządzenia Wilk Store nie staje się zobowiązany ani nie przystępuje do umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych umów dotyczących Urządzenia. Wilk Store nie staje się stroną umów związanych z korzystaniem z sieci komórkowych, ani też nie przejmuje zobowiązań finansowych lub innych zobowiązań,  w tym dotyczących spłacania rat za Urządzenia. 

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wilk Store zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia umowy do chwili dokonania płatności za Urządzenie, bez podania przyczyny i z wyłączeniem jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

2. Wilk Store poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu od umowy drogą e-mail. W takim przypadku Wilk Store dostarczy Urządzenie na własny koszt przy uwzględnieniu §5 i §6. 

3. W przypadku rezygnacji przez Wilk Store z nabycia Urządzenia z przyczyny leżącej po stronie Sprzedającego, w tym z powodu znaczącej wady Urządzenia, lub z powodu wycofania się z transakcji przez Sprzedającego, koszty dostarczenia rzeczy przechodzą na Sprzedającego, z zastrzeżeniem §5 i §6.

 

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Podanie danych osobowych przez Sprzedającego (w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze)jest dobrowolne, jednak niezbędne przy składaniu zamówienia sprzedaży. 

2. Administratorem danych osobowych jest Bit SM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000837281, NIP 8971878057, REGON 385903850.  

 

3. Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:  biuro@bitsm.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe, które podajesz lub zostawiasz korzystając z usług oferowanych przez Wilk Store. Dane te zbierane są za pośrednictwem strony internetowej https://wilkstore.com lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu sklepu internetowego oraz niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Wilk Store w zakładce Polityka Prywatności.

 

§10. PRZYJĘCIE I OBOWIĄZYWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW

1. Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z chwilą ich akceptacji przez Sprzedającego, wyrażonej drogą elektroniczną przez naciśnięcie przycisku „Rozlicz się” w trakcie składania zamówienia sprzedaży w „Wymień na Nowy” oraz jak również podania numeru IMEI urządzenia. Jest to równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz Polityki Prywatności. 

2. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży i nabycia Urządzenia przez Wilk Store od Sprzedającego są Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Umowa sprzedaży przesłana Sprzedającemu na podany przez niego adres poczty e-mail.