Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy Wilk Store (https://wilkstore.com)

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady, warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług drogą elektroniczną( zasady korzystania ze Sklepu internetowego Wilk Store). Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem  https://wilkstore.com, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed skorzystaniem ze Sklepu. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie. 

Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Sklepu Wilk Store jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. 

DEFINICJE:

Właściciel sklepu internetowego wilkstore.com(Usługodawca)- właścicielem sklepu internetowego Wilk Store działającego pod adresem internetowym https://wilkstore.com jest Bit SM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000837281, NIP 8971878057, REGON 385903850. W dalszej części Regulaminu jako: Wilk Store.

Sklep – sklep internetowy, którego operatorem jest Wilk Store, dostępny pod adresem internetowym https://wilkstore.com. Sklep świadczy usługi przez dostęp na różnych typach urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, tabletów, desktop.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wilk Store, która polega na udostępnianiu Użytkownikom oraz Klientom treści i zasobów Sklepu.

Usługobiorca – każdy podmiot (Użytkownik, Użytkownik zarejestrowany, Klient) korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę – Sklep internetowy Wilk Store.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wilk Store.

Urządzenia- komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie, które przez połączenie z Internetem umożliwia korzystanie ze Sklepu.

Konto Klienta – zidentyfikowane za pomocą loginu konto dostępu do Sklepu, indywidualne dla każdego Użytkownika, który założył je w procesie rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Użytkownik – osoba fizyczna, po ukończeniu 13 roku życia, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która jest Usługobiorcą Sklepu Wilk Store i zaakceptowała jego Regulamin.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował indywidualne Konto Klienta w Sklepie.

Towar/Produkt/Urządzenie – rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez Sklep internetowy Wilk Store, dostępny w Sklepie będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku transakcji „wymień na nowy” Strony zawierają dwie odrębne umowy sprzedaży, wystepując jednocześnie jako sprzedający i kupujący.

Wymień na nowy – usługa polegająca na zakupie Produktu z oferty Sklepu przez Klienta przy jednoczesnej sprzedaży na rzecz Wilk Store używanego urządzenia Klienta. Przy czym Klient w wyniku zawartych umów sprzedaży, w ostatecznym rozliczeniu, uiści na rzecz Sklepu jedynie różnicę w cenie między kupionym towarem a sprzedanym na rzecz Sklepu urządzeniem używanym. 

Testuj przed zakupem – bezpłatna usługa dla stałych Klientów* polegająca na udostępnieniu towaru przed jego nabyciem przez okres 10 dni w celu umożliwienia jego testowania. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. Usługa świadczona jest na podstawie protokołu bezpłatnego wypożyczenia.

Stały Klient – status, który otrzymuje w sklepie Klient po dokonaniu zakupu w Sklepie na kwotę min. 2.000 zł.

Wsparcie Premium – usługa bezpłatna dostępna przy zakupie nowego towaru w Sklepie, polegająca na wsparciu technicznym dotyczącym zakupionego towaru. Wsparcie obejmuje konsultacje telefoniczne trwające przez 12 miesięcy od daty zakupu towaru.

Osobiste Bezterminowe Wsparcie- usługa bezpłatna dostępna po zakupie towaru w Sklepie, polegająca na wsparciu technicznym dotyczącym systemu operacyjnego urządzenia, w postaci konsultacji telefonicznych z osobistym konsultantem. Wsparcie nie obejmuje napraw urządzenia spowodowanych uszkodzeniami, które nie są związane z błędami systemu operacyjnego.

Sprzedawca – Bit SM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000837281, NIP 8971878057, REGON 385903850.  

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wyjątkiem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przewidziane w niniejszym regulaminie zasady realizacji umów zawieranych z Konsumentami mają zastosowanie także do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Potwierdzenie zamówienia- potwierdzenie złożonego zamówienia na zakup urządzeń w Sklepie przesyłany do Klienta automatycznie po zakupie na podany adres poczty elektronicznej.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z „wymień na nowy” zawierane są dwie odrębne umowy sprzedaży. Do umowy sprzedaży używanego urządzenia na rzecz Wilk Store zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W RAMACH USŁUGI „WYMIEŃ NA  NOWE” dostępne w osobnej zakładce na stronie Sklepu.

Newsletter (Bezpłatny Biuletyn Informacyjny) – bezpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna skierowana wyłącznie do Usługobiorcy zarejestrowanego, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje nowych treściach w Sklepie Wilk Store.

Usługa PREMIUM- doddatkowe usługi świadczone przez Wilk Store opisane na stronie Sklepu. 

§1. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie ze Sklepu Wilk Store i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z tym, iż Użytkownik zapoznał się z jego treścią, wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wilk Store to sklep internetowy oferujący produkty marki Apple  (iPhone, Apple Watch oraz Akcesoria) oraz innych marek. A także świadczący dodatkowe usługi PREMIUM. Wilk Store (jako nabywca) skupuje również używane urządzenia Apple od swoich Klientów ( jako sprzedawców). Nabywanie używanych urządzeń odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w dokumencie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W RAMACH USŁUGI „WYMIEŃ NA NOWE” dostępne w osobnej zakładce na stronie Sklepu.

3. Sklep udostępnia swoje zasoby i treści każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu i niezarejestrowanemu.

4. Wilk Store sprzedaje towary osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok życia oraz małoletnim którzy ukończyli 13 rok życia, pod warunkiem posiadania zgody opiekuna prawnego wyrażonej na piśmie, a także osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. Korzystanie ze Sklepu oraz rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu  albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google, Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

8. Ceny Produktów w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Korzystanie ze Sklepu powoduje zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika niewielkich plików zawierających informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu, tzw. pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się na stronie https://wilkstore.com w zakładce Polityka Cookies.

11. Każdy Użytkownik jest jednocześnie uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem.

12. Wilk Store nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za chwilowe przerwy, awarie i niesprawności techniczne w działaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich lub nieodpowiednią infrastrukturą techniczną Użytkownika.

13. Wilk Store jest uprawniony do chwilowego lub częściowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu ich zaktualizowania, zmodyfikowania lub w celu dodania nowych funkcjonalności, lub dokonania niezbędnych napraw lub konserwacji.

14. Właściciel zapewni dostęp do Sklepu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §1 ust. 12 i 13.

15. Dostęp, przeglądanie zawartości oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu nie wymaga od Użytkownika jego wcześniejszej rejestracji oraz zalogowania. 

16. Wilk Store ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz usunięcia Konta każdego Użytkownika na wypadek naruszenia przez niego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

17. Rozliczenia transakcji  kartą płatniczą, przelewem oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność zgodnie z formami płatności dostępnymi w Sklepie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych.

18. Logowanie do Konta Klienta następuje przez wpisanie loginu podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła.

19. Zakładając Konto Klienta w Sklepie, Użytkownik oświadcza, że zrobił to dobrowolnie, zapoznał się w całości z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątku, a dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

20. Użytkownik rejestrując się w Sklepie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Wilk Store podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu obsługi jego indywidualnego Konta Klienta.

21. W przypadku zmiany lub aktualizacji Regulaminu Użytkownik musi każdorazowo zapoznać się z jego treścią i zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji nowego Regulaminu powoduje wstrzymanie aktywności Konta Klienta, uniemożliwiając korzystanie ze Sklepu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią Regulaminu powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.

§2. Punkt obsługi klienta

1. Adres Sprzedawcy: ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bitsm.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 888 888 867

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 68 1140 2004 0000 3202 7992 1835

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  od 9:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

7. Punkty odbioru osobistego towarów:

WROCŁAW:

-ul. Borowska 210, 50-560 Wrocław

-pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław

-ul. Legnicka 56, 56-204 Wrocław

JELENIA GÓRA:

-ul. Kochanowskiego 1 (Centrum), 58-500 Jelenia Góra

-ul. Różyckiego 1 (Zabobrze), 58-500 Jelenia Góra

-ul. Cervi  (Cieplice), 58-560 Jelenia Góra

§3. Rejestracja i logowanie/ zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail oraz hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Użytkownik/Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Rejestracja jest niezbędna dla założenia indywidualnego Konta użytkownika. 

6. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego Konta w Sklepie. Odpowiedzialność za jakiekolwiek posługiwanie się Kontem Klienta ponosi zarejestrowany na nim Użytkownik.

7. Użytkownicy nie mogą korzystać z Kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

8. Rejestracja Konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości o przerwach technicznych w funkcjonowaniu Sklepu, czasowych problemach technicznych oraz zmianach Regulaminu.

§4. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§5. Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska, 

b) przesyłka kurierska pobraniowa. Przy czym ta opcja dostawy dostępna jest wyłącznie dla produktów, których wartość nie przekracza 4.999zł.

c) odbiór osobisty. 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze (tylko przy odbiorze osobistym)

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

c) Płatności elektroniczne,

d) Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

1.4. Rozliczenia transakcji  kartą płatniczą, przelewem oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność zgodnie z formami płatności dostępnymi w Sklepie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych.

6. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Sprzedający wystawia kupującemu potwierdzenie dokonania zakupu tj. paragon bądź, na życzenie Klienta, fakturę. Dla nowych Produktów wystawiana jest faktura VAT, zaś dla Produktów używanych faktura VAT-marża. Dowód zakupu zostanie przekazany w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta lub dołączony do wysłanego Towaru.

4. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z ust.8 lit. a i b (z zastrzeżeniem ustępu 6, 12 i 13 niniejszego paragrafu)  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Jeżeli dostawa produktu odbywa się na terenie Polski koszty dostawy podane są na stronie Sklepu. Koszty dostawy na terenie UE, Europy i świata – podane zostaną do wiadomości Klienta po weryfikacji kosztów transportu za granicę.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. W przypadku zakupu usług PREMIUM, które wykonywane są na terenie Wrocławia oraz Jeleniej Góry, w miejscu wyznaczonym przez Klienta, dokonanie zapłaty nastąpi bezwzględnie przed ich wykonaniem. 

12. W przypadku zakupu produktów przedpremierowych zostanie od wysłany przez Wilk Store w dniu otrzymania ich przez Sklep.

13. W przypadku braku produktu w magazynie Sklepu, Wilk Store ma prawo anulować złożone przez Klienta zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie. W takiej sytuacji Wilk Store zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne w terminie do 14 dni roboczych.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu podmiotowi określonemu w punkcie 1. powyżej lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty (listem poleconym), na adres:  ul. Rynek 60

6. Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem  oraz sprawdzenia jego stanu.

e) Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinna odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

f) W przypadku produktów nowych (zafoliowanych) produkt nie może zostać pozbawiony ochronnej folii, zaś telefon nie może zostać włączony/ aktywowany.

g) Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu zostanie przekazana Klientowi telefonicznie lub mailowo.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, ani osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą nabywcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

11. Prawo odstąpienia na powyższych zasadach przysługuje wyłącznie Konsumentom i osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałe podmioty (Przedsiębiorcy) mogą negocjować zwrot produktów indywidualnie. Wilk Store ma prawo odmówić w takim przypadku prawa odstąpienia.

§8. Zwrot należności Klientom

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania  numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

2. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu.

§9. Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, jak również używane.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Za wyjątkiem Towarów używanych, w przypadku których Sprzedawca informuje o istniejących wadach.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, za wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy- Bit SM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60.

6. Formularz reklamacji znajduje się na stronie internetowej Wilk Store. 

7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

9. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Produkty.

10. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 i 11 Regulaminu.

11. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejma prawo reklamacji towarów używanych przed upływem 12 miesięcy od otrzymania towaru. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

12. Reklamacja towarów używanych jest wyłączona w przypadku jeżeli:

a) klient został poinformowany o braku czy wadzie/ defekcie Produktu przed zakupem. Przyczyną złożenia reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawierania umowy ze Sprzedawcą;

b) wada używanej rzeczy powstała w wyniku jej normalnej eksploatacji;

c) upłyną termin dla wniesienia reklamacji.

 

 

§10„WYMIEŃ NA NOWY”

Klienci, którzy chcą skorzystać z usługi „Wymień na nowy” powinni zapoznać się z OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W RAMACH USŁUGI „WYMIEŃ NA  NOWE” dostępne w osobnej zakładce na stronie Sklepu.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12 Dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych, którym jest Bit SM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000837281, NIP 8971878057, REGON 385903850.

2. Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:  biuro@bitsm.pl.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Sklepie oraz w procesie korzystania z niego. Dane te przetwarzane będą przez Sklep dla celów obsługi Konta Klienta zgodnie z  Regulaminem oraz nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi korzystania ze Sklepu, a także przekazywania ważnych informacji dotyczących prawidłowego jej funkcjonowania. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również dla celów komunikacji między Użytkownikami a Administratorem na potrzeby działania narzędzi i funkcjonalności Sklepu oraz w celach statystycznych.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania uniemożliwia korzystanie z Sklepu jeśli dane te są niezbędne.

5. Użytkownik ma prawo m.in. do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji oraz ich usunięcia.

6. Użytkownik oświadcza, iż podane w procesie rejestracji dane osobowe są jego faktycznymi danymi.

7. Wilk Store dokłada wszelkich starań wdrażając odpowiednie środki techniczne, organizacyjne oraz funkcjonalne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, w szczególności przed możliwością zapoznawania się z nimi przez osoby trzecie, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub bezprawnemu modyfikowaniu, czy też ingerencji w ich treść przez osoby niepowołane,  ich przetwarzania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Szerzej na temat przetwarzania danych osobowych oraz zasadach bezpieczeństwa znajduje się w zakładce Polityka Prywatności RODO.

§13 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w link edytuj subskrypcję z maila i wciśnięcie „anuluj subskrypcję”.

3.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych również za pomocą kanału sms-a, podając podczas rejestracji swój numer telefonu i wyrażając zgodę.

§14 Postanowienia końcowe

1. Wilk Store zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Powiadomienie o treści nowego Regulaminu będzie widoczne na strone Sklepu. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje zablokowanie możliwości korzystania ze Sklepu.

2. O ile w treści nowego Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od daty ich opublikowania.

3. Wilk Store ma uprawnienie do dodania nowych funkcjonalności, modułów oraz usług w ramach Sklepu.

4. Prawa Użytkownika lub Usługobiorcy wynikające z Umowy lub Regulaminu, mogą być przeniesione na podmiot trzeci wyłącznie za pisemną zgodą Wilk Store.

5. Spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Wilk Store rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.

6. Wilk Store zastrzega sobie prawo do możliwości prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej oraz komercyjnej w ramach Sklepu.

7. Jednocześnie Wilk Store wskazuje, iż:

a) nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

b) nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, chyba że wynika to z  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

8. Umowy w ramach usług świadczonych przez Wilk Store zawierane są w języku polskim.

9. Na wypadek uznania, iż jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, a nie wpływa to na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień, pozostają one w mocy.

10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.